POKECOLLECT.net.pl - Oficjalne forum strony DomixPokemon.pl
Zarejestruj
ZalogujPoprzedni temat «» Nastpny temat
Przesunity przez: PokeMan
8 Marzec 13, 10:32
I nabór na GM dla Collect-PBF
Autor Wiadomo
Raik 
Gapa, gubi PokeBalle
O tu jeste¶ PEPE!Wiek: 31
Doczy: 01 Lis 2008
Posty: 206
Skd: Warszawa
Kontakt:
Wysany: 5 Wrzesie 09, 10:08   I nabór na GM dla Collect-PBF

Od dnia 25 wrze¶nia, na Naszym forum zostanie otwarty PBF. Zacznê od mo¿e tego, czemu taka data...Otó¿ dok³adnie 25 wrze¶nia 2007 roku na jeszcze starym PokeCollect, zosta³ w³a¶nie uruchomiona w³a¶nie ta metoda "zabawy".

Jednak ju¿ od dzi¶ bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o stanowisko Mistrza Gry (potocznie MG, GM)

Ca³y test bêdzie siê sk³ada³ z 2 czê¶ci:
Pisemny, - polegaj±cy na napisaniu fabu³y pocz±tkowej. Nastêpnie "przepytanie" przez jaki¶ komunikator przez Vabigoona albo paqo.

Drugi, test wyboru z wiedzy o Pokemonach - pytania bêd± naprawdê z wiedzy podstawowej (kto wymy¶li³ Pokemony, w którym regionie po raz pierwszy pojawi³ siê Team G). Do wyboru bêd± odpowiedz A, B, C ka¿dy zdaj±cy bêdzie mia³ inne pytania, a na rozwi±zanie testu - 15 minut, od momentu dostania has³a do forum, w którym bêdzie zamieszczony test.

Spo¶ród kandydatów na samym pocz±tku zostanie wybranych 6 MG, którzy najlepiej wypadn± w obu testach (ilo¶æ oczywi¶cie z czasem zostanie zwiêkszona)

Sygnatura użytkownika
fdsgfdhdfhdj
Ostatnio zmieniony przez Vabigoon 11 Wrzesie 09, 23:38, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Vabigoon 
Powoli si wkrca
Howgh!Wiek: 32
Doczy: 07 Lis 2008
Posty: 866
Kontakt:
Wysany: 5 Wrzesie 09, 18:51   

A ja chcê zostaæ frontmanem grupy "wyzwolenie frytek i chipsów" Zg³osicie siê w odpowiednim temacie a ten na razie czyszczê i zamykam. Poza tym, Maron jak masz mieæ do tego takie podej¶cie to daj sobie spokój.
Przesuniête posty:
Kod:
http://1000gp.ovh.net/~pokeserw/viewtopic.php?p=12937#12937
 
     
paqo 
Powoli si wkrca


Wiek: 33
Doczy: 01 Lis 2008
Posty: 758
Kontakt:
Wysany: 11 Wrzesie 09, 20:46   

Chetnych z stanowisko GM`a prosze o wysylanie na moje PW poczatkow fabuly, zebym mogl ocenic danego kandydata.

Sygnatura użytkownikaCytat:
Drogie bravo!

Mam na imiê Aga i mam 12 lat. Pisze do was poniewa¿ mam ogromny problem. W naszej klasie s± ju¿ tylko dwie dziewice( tzn. ja i nasza nauczycielka), postanowi³am wiêc , ¿e nie mogê straciæ dziewictwa ostatnia zw³aszcza , ¿e za trzy tygodnie nasza nauczycielka(31lat) wychodzi za m±¿ i pewnie to zrobi.Chcia³am zrobiæ to z Mariuszem najprzystojniejszym ch³opakiem w naszej podstawówce, jednak on powiedzia³ ,¿e dziewczyny mu nie w g³owie bo chce zostaæ trenerem pokemonów:-/

Co mam zrobiæ ¿eby przekonaæ Mariusza do tego pierwszego razu, nie mogê przegraæ z pokemonami bo to bêdzie wstyd na ca³± szko³ê. POMOCY
 
     
paqo 
Powoli si wkrca


Wiek: 33
Doczy: 01 Lis 2008
Posty: 758
Kontakt:
Wysany: 21 Wrzesie 09, 21:40   

Kandydatow, ktorzy przeszli juz I etap testow prosze o zgloszenie sie do mnie na PW i ustalenie daty kolejnego testu.

Sygnatura użytkownikaCytat:
Drogie bravo!

Mam na imiê Aga i mam 12 lat. Pisze do was poniewa¿ mam ogromny problem. W naszej klasie s± ju¿ tylko dwie dziewice( tzn. ja i nasza nauczycielka), postanowi³am wiêc , ¿e nie mogê straciæ dziewictwa ostatnia zw³aszcza , ¿e za trzy tygodnie nasza nauczycielka(31lat) wychodzi za m±¿ i pewnie to zrobi.Chcia³am zrobiæ to z Mariuszem najprzystojniejszym ch³opakiem w naszej podstawówce, jednak on powiedzia³ ,¿e dziewczyny mu nie w g³owie bo chce zostaæ trenerem pokemonów:-/

Co mam zrobiæ ¿eby przekonaæ Mariusza do tego pierwszego razu, nie mogê przegraæ z pokemonami bo to bêdzie wstyd na ca³± szko³ê. POMOCY
 
     
Vabigoon 
Powoli si wkrca
Howgh!Wiek: 32
Doczy: 07 Lis 2008
Posty: 866
Kontakt:
Wysany: 28 Wrzesie 09, 21:10   

Nabór... Zamkniêty.
 
     
PokeMan 
Myli, e jest PRO
Po prostu PokeManDoczy: 16 Lis 2008
Posty: 1967
Kontakt:
Wysany: 20 Sierpie 14, 09:46   

Raik napisa/a:
Ca³y test bêdzie siê sk³ada³ z 2 czê¶ci:
Pisemny, - polegaj±cy na napisaniu fabu³y pocz±tkowej. Nastêpnie "przepytanie" przez jaki¶ komunikator przez Vabigoona albo paqo.

Drugi, test wyboru z wiedzy o Pokemonach - pytania bêd± naprawdê z wiedzy podstawowej (kto wymy¶li³ Pokemony, w którym regionie po raz pierwszy pojawi³ siê Team G). Do wyboru bêd± odpowiedz A, B, C ka¿dy zdaj±cy bêdzie mia³ inne pytania, a na rozwi±zanie testu - 15 minut, od momentu dostania has³a do forum, w którym bêdzie zamieszczony test.

Ech, kiedy¶ jak widaæ powy¿ej, by³y takie czasy, ¿e chêtnych by³o tylu, ¿e trzeba by³o robiæ testy na odsiew. A dzi¶...

Sygnatura użytkownika
<<< Wyprodukowano na moje zlecenie przez DominLoL Corp.

PPS: By³em redaktorem na Pokemon Valhalli (2008 - 14 listopad 2009 oraz 23 grudzieñ 2010 - styczeñ 2011) i ¶p. PokeSerwis.pl (2009-10). Adminem na ¶p. PokeMedia (2006-08), ¶p. PokemonPowrót (2008), ¶p. PokeShadow (2008), ¶p. PokePlanet2 (2008), ¶p. PokemonMasters (2009), ¶p. PokemonBeta (2009), ¶p. PokeLand (2009-10) i innych mniejszych. W latach 2009-10 kierowa³em popularnym forum ¶p. PokeRang, a od 28 lipca 2010 do 31 listopada 2011 r. by³em Pomocnikiem (dzia³y o Anime i PPS) na Pokemon Valhalla Forum (PVF). W 2011 r. reaktywowa³em stronê Pokemons, któr± opu¶ci³em 31 listopada 2011 r.. Na PokeCollect od 2009 r. (z przerwami kilkumiesiêcznymi) jestem adminem.

Biorê sobie do serca tylko jeden zwyczaj Amerykanów - chwalenie siê na potêgê. Widocznie to dzia³a, skoro s± potêg±. ¦wiêta Trójca : Daru, AtoMan i PokeMan - walcz± o Polski dubbing Pokemon.
Relacja z wizyty delegacji (m in. ja) Pokemon Valhalli na polskich nagraniach 11 sezonu Pokemon. >>http://pokemony.com/pokem...polskiej-wersji

Linki podane w sygnaturce, s³u¿± jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym.

 
     
kowalt 
Powoli si wkrca
kuce s± beWiek: 32
Doczy: 29 Cze 2009
Posty: 871
Skd: Warszawa
Wysany: 20 Sierpie 14, 10:38   

PokeMan napisa/a:

Ech, kiedy¶ jak widaæ powy¿ej, by³y takie czasy, ¿e chêtnych by³o tylu, ¿e trzeba by³o robiæ testy na odsiew. A dzi¶...


Nie. Oni s±. Jednak formu³a PBFu siê zmieni³a. Sta³y siê wiêksze. Nie wystarcza im dzia³ z trzema kategoriami. Trzeba im ca³ego foruma. S± niezale¼ni i ma³o wiedz± o PPSie. Ale s± szczê¶liwi. Oko³o 40 osób na Krysztale. W sezon wakacyjny czyli kiedy ludki powyje¿d¿a³y. Ba. S± w stanie zrobiæ Event w którym bierze udzia³ osób trzydzie¶ci co wcze¶niej by³o cholernie trudne.
Czasy siê zmieni³y. PBF jako element forum jest prze¿ytkiem czasów dawnych. W momencie gdy reszta PPSu stoi w miejscu(tylko ludki siê zmieniaj±) to w³a¶nie PBFy zaliczy³y najwiêcej zmian. Jest ich mniej ale je¶li ju¿ jaki¶ jest i ¿yje to jest dobry. Niestety starzy wyjadacze maj± klapki na oczach i nie mog± poj±æ ¿e co¶ posz³o do przodu.
Okej. Zgodzê siê z argumentem ¿e pokelajfy i poketibia zabieraj± im ludków. Ale to te¿ dobrze. Fan Pokemona ma wybór. Jak jest kiepski w pisaniu, nie ma pomys³ów ale chce mieæ kontakt z spo³eczno¶ci± to mo¿e zaj±æ siê gr±. Uwa¿am ¿e czê¶æ sceny któr± zwê poboczn± ma siê dobrze. W przeciwieñstwie do tego co wa¿ne czyli g³ównego fandomu.

Sygnatura użytkownika
 
     
Conquest 
Nosi czapk Asha
SirWiek: 29
Doczy: 15 Kwi 2012
Posty: 1635
Kontakt:
Wysany: 20 Sierpie 14, 12:04   

PokeMan napisa/a:
Raik napisa/a:
Ca³y test bêdzie siê sk³ada³ z 2 czê¶ci:
Pisemny, - polegaj±cy na napisaniu fabu³y pocz±tkowej. Nastêpnie "przepytanie" przez jaki¶ komunikator przez Vabigoona albo paqo.

Drugi, test wyboru z wiedzy o Pokemonach - pytania bêd± naprawdê z wiedzy podstawowej (kto wymy¶li³ Pokemony, w którym regionie po raz pierwszy pojawi³ siê Team G). Do wyboru bêd± odpowiedz A, B, C ka¿dy zdaj±cy bêdzie mia³ inne pytania, a na rozwi±zanie testu - 15 minut, od momentu dostania has³a do forum, w którym bêdzie zamieszczony test.

Ech, kiedy¶ jak widaæ powy¿ej, by³y takie czasy, ¿e chêtnych by³o tylu, ¿e trzeba by³o robiæ testy na odsiew. A dzi¶...


W zesz³ym roku do naboru na PokeCollect zg³osi³a siê naprawdê ca³kiem poka¼na grupka.

kowalt napisa/a:
PokeMan napisa/a:

Ech, kiedy¶ jak widaæ powy¿ej, by³y takie czasy, ¿e chêtnych by³o tylu, ¿e trzeba by³o robiæ testy na odsiew. A dzi¶...


Nie. Oni s±. Jednak formu³a PBFu siê zmieni³a. Sta³y siê wiêksze. Nie wystarcza im dzia³ z trzema kategoriami. Trzeba im ca³ego foruma. S± niezale¼ni i ma³o wiedz± o PPSie. Ale s± szczê¶liwi. Oko³o 40 osób na Krysztale. W sezon wakacyjny czyli kiedy ludki powyje¿d¿a³y. Ba. S± w stanie zrobiæ Event w którym bierze udzia³ osób trzydzie¶ci co wcze¶niej by³o cholernie trudne.
Czasy siê zmieni³y. PBF jako element forum jest prze¿ytkiem czasów dawnych. W momencie gdy reszta PPSu stoi w miejscu(tylko ludki siê zmieniaj±) to w³a¶nie PBFy zaliczy³y najwiêcej zmian. Jest ich mniej ale je¶li ju¿ jaki¶ jest i ¿yje to jest dobry. Niestety starzy wyjadacze maj± klapki na oczach i nie mog± poj±æ ¿e co¶ posz³o do przodu.


Z wnioskami siê zgadzam - z ocen± nie.

kowalt napisa/a:
Okej. Zgodzê siê z argumentem ¿e pokelajfy i poketibia zabieraj± im ludków. Ale to te¿ dobrze. Fan Pokemona ma wybór. Jak jest kiepski w pisaniu, nie ma pomys³ów ale chce mieæ kontakt z spo³eczno¶ci± to mo¿e zaj±æ siê gr±. Uwa¿am ¿e czê¶æ sceny któr± zwê poboczn± ma siê dobrze. W przeciwieñstwie do tego co wa¿ne czyli g³ównego fandomu.


G³ówny fandom nie wygl±da dobrze, ale naprostujemy.

 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Szablon savePokeCollect stworzony przez Raika/Perry. Statystyki
Internetowe RPG - gry MMO i MMORPG online TOP50 Gry Pokemon Valhalla AntyGaming”PokeSerwis Tylko Lati
Pokemons.tnb.pl pokemon special Pokemon Trainer
Dream League
Topsites FireChao TopsitesPPN Top 50 Forum Topsite

Wymiana buttonami z PokeCollect
Forum wykorzystuje cookies, tak jak ka¿de inne w internecie, w tych samych celach (reklamy, statystyki, ustawienia). Przegl±dark± mo¿esz regulowaæ warunki przechowywania cookies.