POKECOLLECT.net.pl - Oficjalne forum strony DomixPokemon.pl
Zarejestruj
ZalogujPoprzedni temat «» Nastpny temat
Podró¿ przez hoenn
Autor Wiadomo
piotrmaster13 
Pewnie nie zna PokeMana
trener


Wiek: 21
Doczy: 02 Lis 2014
Posty: 3
Skd: z domu
Wysany: 23 Grudzie 14, 17:50   Podró¿ przez hoenn

To mój pierwszy fanfick wiêc proszê o wyrozumia³o¶æ.
ROZDZIA£ 1 ninjask i shedninja
Wydarzy³o siê to dwa lata po zwyciêstwie Brendana w mistrzostwach ligi pokemon.
W tym czasie do miasteczka Litlleroot wprowadzi³y siê dwie rodzin.
Jedn± z tych rodzin by³a Spruce.Pan Robert Sproce by³ trzydziestoletnim mê¿czyzn±
z br±zowymi w³osami.Nosi³ okulary najczê¶ciej nosi³ fartuch laboratoryjny.Mia³ trzy pokemon : Alakazama, drifblima i laprasa.¯on± Roberta Sporca by³a Lady Oliva Sproce.Mia³a d³ugie blond w³osy i fioletowe oczy.Najczê¶ciej chodzi³a z koszykiem pe³nym kolorowych ró¿.Jej jedynym pokemon by³ Gengar.Mieli syna o imieniu Felix.
Felix mia³ blond w³osy i b³ekitne oczy.Mia³ wzrost przeciêtnego dziesiêciolatka.
Jego jedynym pokemon nincada.Oprócz nich wprowadzi³a siê rodzina Thunder.
Mieli dwoje dzieci : Onu i Sode.Ich rodzice rzadko bywali w domu.Pokemonami Onu i Sody by³y plusle i minum.Felix od razu zaprzyja¼ni³ siê z bli¿niakami.
-Ej ludzie patrzcie-Zawo³a³ pewnego dnia Felix -Mój nincada ewoluje!!!
Onu i Sod przybiegli od razu.Od tygodnia trenowali swoje pokemony poniewa¿ chcieli zdobyæ tytu³ mistrzów ligi lub chocia¿ liderów.-Brawo Felix-Krzyczeli bli¼niacy.
Cia³o nincady zacze³o siê ¶wieciæ po czym unios³o siê do góry i... podzieli³o siê na dwie czê¶ci!Kiedy blask zaczo³ s³abn±æ pojawi³y siê shednija i ninjask.
-Niesamowite-mówi Felix-Moje pokemony ewoluowa³y!!
Nagle przyszed³ ojciec Felixa.-Witaj synu-powiedzia³-Co zamierzasz teraz zrobiæ?
-Chce wyruszyæ w podró¿ tato!-odpowiedzia³ ch³opiec-Mam ju¿ dziesiêæ lat prawda?
-No oczywi¶cie!-odpowiedzia³ mu ojciec - proszê to kilka drobiazgów od mamy,mnie i profesora bircha.-Po czym podarowa³ mu sk³adany rower,kilka leków dla pokemonów,nowy plecak,troche jagód starf i enigma oraz nowy pokenav.
-Dziêkuje tato-powiedzia³ Felix.-My ciê dogonimy - powiedzia³y bli¼niaki.
W ca³ej tej sprawie nikt nie zauwa¿y³ tajemniczej osoby w fioletowym p³aszczu trzymaj±c± srebn± walizkê.Za mê¿czyzn± p³one³o kilka drzew.
***
To na razie tyle piszcie co o tym my¶licie.Mam nadziej ¿e siê podoba³o jak to dobrze jak nie to przepraszam

Sygnatura użytkownika
kocham s³odkie poki!
 
     
Sub-Zero 
Pewnie nie zna PokeMana
Z klanu Lin KueiWiek: 25
Doczya: 02 Cze 2014
Posty: 40
Wysany: 27 Grudzie 14, 15:54   

To ja siê pobawiê w z³ego cz³owkieka... o:

Tak, niezbyt mi siê podoba... ;_; I tak króciutko napiszê dlaczego... o:

Po pierwsze - za krótkie. Jedyne co siê dzieje to ewolucja nincady. Reszta to opisy (które te¿ super nie s±, bardzo powierzchowne i krótkie) i wprowadzenie.
Po drugie - LITERÓWKI... Literówki, ma³e litery, przecinki, b³êdy i budowa... Strasznie mnie to odrzuca i utrudnia czytanie. No, mo¿e moja sk³adnia te¿ idealna nie jest, ale w opowiadaniach to jednak trzeba co¶-ten. ;_;

ALE:
Pisz dalej, zawsze od czego¶ siê zaczyna. Rozpisuj siê bardziej, ale skupiaj siê mniejszej liczbie rzeczy (tutaj mamy opis dwóch rodzin, opis ewolucji, opis tego, co dosta³ od ojca... to da³oby siê d³u¿ej i ciekawiej opisaæ, bo trudno nad±¿yæ...).

Nie chcê ciê zniechêciæ, pisz dalej.

Sygnatura użytkownika


-I will have my revenge. But I will not kill Sub-Zero.
-Will not? Or 'can' not?
 
     
kowalt 
Powoli si wkrca
kuce s± beWiek: 32
Doczy: 29 Cze 2009
Posty: 871
Skd: Warszawa
Wysany: 27 Grudzie 14, 19:00   

Có¿. Fajnie ¿e w dobie grania w LoLa, CSa, Fifê i innych pierdó³ s± osoby które jednak staraj± siê co¶ napisaæ. Bardzo pochwalam, zw³aszcza ¿e sam mia³em okazjê, pisaæ jakie¶ pseudo opowiadania pod PBFy. Wa¿ne by¶ siê nie zniechêca³ i próbowa³ dalej. Musisz czytaæ opowiadania innych(choæ ksi±¿ki te¿ mog± byæ) i patrzeæ co Ci siê w nich nie podoba a co tak. Wtedy te¿ dowiesz siê jak powiniene¶ pisaæ.

Có¿. Je¶li chcesz poæwiczyæ pisanie to poszukaj jakiego¶ PBFa. Wtedy i popisasz posty i trochê siê pobawisz.

Co do samego opowiadania to poni¿ej takie rzeczy które mi siê rzuci³y w oczy. Oczywi¶cie Sub-zero poda³a rzeczy którymi nale¿a³oby siê zaj±æ. Stara³em siê wybraæ takie cosie które wydawa³y siê byæ dziwne z mojego punktu widzenia. Rzeczy które mo¿na by rozwin±æ czy cu¶.

Cytat:
Wydarzy³o siê to dwa lata po zwyciêstwie Brendana w mistrzostwach ligi pokemon.


Kim jest Brendan? Poza tym ¿e mistrzem ligi? Co¶ wiêcej siê o nim dowiemy? Bêdzie wa¿ny? A je¶li nie to czemu o nim wspominasz?

Entery po zdaniach maj± wyd³u¿yæ tekst?

Cytat:
Jedn± z tych rodzin by³a Spruce.Pan Robert Sproce by³ trzydziestoletnim mê¿czyzn±
z br±zowymi w³osami.

Kolejny Enter :/ Nie martw siê. Dzisiejsze urz±dzenia same dostosowuj± d³ugo¶æ tekstu tak by siê zmie¶ci³ na ekranie u¿ytkownika. Poza akapitami nie musisz drêczyæ biednego Entera. Uwaga dotycz±ca znaków. Na interpunkcji ja te¿ siê nie znam(bo kto by siê znaæ mia³?) ale po wszelkich kropkach czy przecinkach wypada dawaæ spacjê. Ot ³adniej wygl±da. No i musisz wybraæ jak na nazwisko ma ta rodzina. Chyba ¿e ojciec jest adoptowany :/

Cytat:
¯on± Roberta Sporca by³a Lady Oliva Sproce


Sk±d to Lady? Robert jest lordem?

Fajnie ¿e opisa³e¶ nam rodzinê Sp(o/u)rców. Szkoda ¿e o Thunderach siê nic nie dowiadujemy :P

Cytat:
Cia³o nincady zacze³o siê ¶wieciæ po czym unios³o siê do góry i... podzieli³o siê na dwie czê¶ci!Kiedy blask zaczo³ s³abn±æ pojawi³y siê shednija i ninjask.


Ewolucja Nincady jest fantastyczna w opisie. Radzê Ci spróbowaæ raz jeszcze. Napisaæ o jakim¶ kokonie z którego wydobywa siê Ninjask. Nastêpnie opisaæ jak bohater zauwa¿a i¿ kokon równie¿ ¿yje. Na prawdê mo¿na to fajnie zrobiæ.

Cytat:
W ca³ej tej sprawie nikt nie zauwa¿y³ tajemniczej osoby w fioletowym p³aszczu trzymaj±c± srebn± walizkê.Za mê¿czyzn± p³one³o kilka drzew.

Serio nikt nie zauwa¿y³ tego ¿e drzewa p³on±? Zagro¿enie ¿ycia(jak nie swojego to dzikich Pokemonów) itede?

Sygnatura użytkownika
 
     
piotrmaster13 
Pewnie nie zna PokeMana
trener


Wiek: 21
Doczy: 02 Lis 2014
Posty: 3
Skd: z domu
Wysany: 2 Stycze 15, 16:59   

Jutro wstawie dalsz± czê¶æ opowiadania.

Sub zero po pierwsze mia³em d³usze opowiadanie wrêcz fantastycznie ale nagle BUM!I wszystko posz³o siê *******(kochaæ)
a poniewa¿ jestem leniam i idiotom i nie uda³o siê odtworzyæ opowiadania(wierz mi by³em za³amny!).
Po drugie : sorry nie wiedzia³em (przepraszam bardzo,bardzo,bardzo,bardzo i jeszcze raz BARDZO).
Po trzecie : dziêki!

Kowalt po pierwsze : Mo¿e wyjde na idiote ,ale co to jest lol i cs?Serio czasem mi siê to obi³o o
uszy ale nie wiem co to jest.
Po drugie : dziêki.
Po trzecie : co to jest PBF?Nigdy o tym nie s³ysza³em.
Po czwarte: Brandon to imie rywala w pokemon emerald.Brandon pojawia siê w grze kiedy grasz
dziewczyn±(pewnie nigdy nie mia³e¶ okazji XD) poza tym bêdzie inna postaæ o stanowisku Brandana.
Po pi±te : wieeeeeeeeeeelkie SORY!
po szóste : Olivia jest Lady(panienk±) poniewa¿ pochodzi ze szlachetnej rodziny.Je¿eli chcecie
siê dowiedzieæ kim jest Robert to wytrzmajcie do jutra :) .
Po siódme : Temat tego ¿e shedinja to kokon nied³ugo zostanie poruszony :) .
Po ósme :
a)drzewa ju¿ siê wypala³y.
b)Nie czyta³e¶?"W ca³ym tym zamieszaniu NIKT nie zauwa¿y³ tajemniczej
osoby w fioletowym p³aszczu trzymaj±c± srebn± walizkê."
i c)To by³o troche dalej od miasteczka littleroot.

[ Dodano: 2 Styczeñ 15, 19:16 ]
Oto nowy rozdzia³ mojej opowie¶ci
ROZDZIA£ II Motocyklista i tajemnicze jajo
Felix dotar³ ju¿ do miasteczka oldale.Nagle us³ysza³ pikanie ze swojego plecaka.To mój pokenav-powiedzia³ do swoich lekko
zdezorientowanych pokemonów.-wyci±gno³ pokenav i gdy tylko nacisno³ przycisk "odbierz" od razu us³ysza³ radosny g³os Sody-Co u ciebie Felix?-zapyta³.
-Jestem ju¿ w oldale a wy?-przez chwile s³ysza³ pospieszne szepty po czym us³ysza³ g³os Ona-Jeste¶my ca³y czas w littleroot dopóki rodzice nie wróc±
do domu a wiesz jak d³ugo oni s± w tej ich pracy......oj, troche przerywa.-nagle Felix us³ysza³ g³o¶ny trzask po czym znowu us³ysza³ g³os Sody-wybacz nam
ale dzwonimy z telefonu rodziców.
-O.k znajde jakie¶ miejsce na nocleg i poczekam na was.-powiedzia³ Felix.
-Nie zawracaj sobie g³owy czekaniem na nas!!!-odpowiedzia³y zgodnym chórem bli¼niaki-id¼ sam my ciê dogonimy!
-yyyy no dobrze chocia¿ moge poczekaæ ale dobrze....-powiedzia³ Felix-No to pa!
-Pa!-po¿egna³y siê chórem bli¼niaki.
Felix przyjrza³ siê shedinjy po czym powiedzia³ : -Jeste¶ niesamowitym pokemonem!!!-powiedzia³ Felix - Jeste¶ jednocze¶nie pokemonem i tym co z pokemona
zosta³o.Pewnie dla tego tata mi ciê da³.On jest asystentem profesora pewnie chcia³by ci siê dok³adnie przyjrzeæ.-Felix u¶miechno³ sie do shedinjy po czym
spojrza³ na ninjaska.Pokemon tak szybko macha³ skrzyde³kami ¿e ledwie mo¿na by³o je zauwa¿yæ.-Nie mêczysz siê?-zapyta³ Felix.Pokemon pomacha³ g³ow± na nie.
Felix schowa³ swoje pokemony do balli.
Nagle Felix us³ysza³ d¼wiêki silnika motorowego.Po chwili zobaczy³ czarny motor pomolowany w p³omienie.
Felix nagle spostrzeg³ ¿e motocukl pêdzi wprost na pewnego staruszka który w³a¶nie szed³ drog± ko³o
centrum pokemon.Staruszek nie wiedzia³ ¿e jedzie na niego motocyklista.-Uwaga proszê pana!!!-krzykno³
Felix po czym odepchno³ staruszka.Na szczê¶cie unikneli potr±cenia przez motor.Motocyklista nagle cofno³
siê i zatrzyma³ tu¿ ko³o nich.Felix dobrze przyjrza³ siê Motocykli¶cie.Motocyklista by³ ubrany w fioletowy
p³aszcz,a w³osy tak czarne ¿e Felixowi wydawa³o siê ¿e gdyby wpad³ do wagonu z wêglem tak ¿e widaæ by
by³o tylko jego g³owe nikt by nie zauwa¿y³.Mia³ przy sobie srebn± walizke.-Nic wam siê nie sta³o?-zapyta³
nieco zimny tonem.-Nie-odpowiedzieli Felix i staruszek.-To dobrze-powiedzia³ motocyklista po czym
odjecha³.-Dziêkuje m³odzieñcze-Powiedzia³ staruszek - Jestem hodowc± i w³a¶nie wraca³em do
domu.Bardzo ci dziêkuje!-powiedzia³ staruszek.Nie ma za co proszê pana -Powiedzia³ Felix u¶miechaj±c siê.
Staruszek u¶miechno³ siê po czym powiedzia³ -Nale¿y ci siê nagroda powiedzia³ staruszek-chod¼ za mn±.Teraz dopiero Felix mó³ przyjrzeæ siê staruszkowi.
Mia³ na sobie garnitur który Felix widzia³ tylko na starych czarno-bia³ych filmach mamy.Po piêciu minutach znale¼li siê ko³o ma³ego damku który równie
dobrze móg³ byæ szop± ogrodow±.Staruszek wróci³ po chwili z ma³a kopsu³k±.Kopsu³a to mia³a kszta³t sze¶cianu.Na górze kapsu³y by³a plastikowa klapa
dobrze zabezpieczona.W ¶rodku kapsu³y by³a poduszka na której le¿a³o niebieskie jajo z czarn± kropk±.
-Proszê, m³odzieñcze-powiedzia³ staruszek-zaopiekujesz siê nim?-zapyta³ staruszek.
-Oczywi¶cie-powiedzia³ Felix.
-Dziêkuje ja i moja ¿ona próbowali¶my wszystkiego by siê wyklu³o ale niestety dla wszystkich innych jajek i pokemonów mieli¶my czas jednak dlatego nie
mogli¶my znale¼æ czasu.Mam nadzieje ¿e dobrze siê nim zaopiekujesz-powiedzia³ staruszek podaj±c mu kapsu³ke z jajem.-mam nadzieje ¿e siê jeszcze spotkamy
proszê pana!-powiedzia³ Felix.-Ja te¿ mam tak± nadzieje tylko powiedz jak masz na imiê?-zapyta³ staruszek.
-Jestem Felix-przed stawi³ siê Felix - wiêc do widzenia!-powiedzia³ Felix.
-Do zobaczenia-powiedzia³ staruszek.I ka¿dy poszed³ w swoja drog±.
***
Zanim kto¶ zapyta : tak motocyklista bêdzie wa¿na postaci±.
P.s
Zgadnijcie jaki pokemon wykluje siê z tego jajka.To na tyle :) .

[ Dodano: 1 Maj 15, 12:35 ]
wróci³em!!! Po kilku(set) próbach przypomnienia has³a jestem nied³ugo dostaniecie kolejny rozdzia³!!! :D

Sygnatura użytkownika
kocham s³odkie poki!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Szablon savePokeCollect stworzony przez Raika/Perry. Statystyki
Internetowe RPG - gry MMO i MMORPG online TOP50 Gry Pokemon Valhalla AntyGaming”PokeSerwis Tylko Lati
Pokemons.tnb.pl pokemon special Pokemon Trainer
Dream League
Topsites FireChao TopsitesPPN Top 50 Forum Topsite

Wymiana buttonami z PokeCollect
Forum wykorzystuje cookies, tak jak ka¿de inne w internecie, w tych samych celach (reklamy, statystyki, ustawienia). Przegl±dark± mo¿esz regulowaæ warunki przechowywania cookies.