POKECOLLECT.net.pl - Oficjalne forum strony DomixPokemon.pl
Zarejestruj
ZalogujPoprzedni temat «» Nastpny temat
Pokemon Czerñ i Biel
Autor Wiadomo
PikaKnight 
Pewnie nie zna PokeMana
PikaTeamWiek: 27
Doczy: 05 Maj 2015
Posty: 50
Skd: Zabrze
Kontakt:
Wysany: 5 Maj 15, 15:22   Pokemon Czerñ i Biel

Siemanko,
Jestem PikaKnight, lecz ludzie nazywaj± mnie Profesorem Pokemon... Albo i nie ;)Ale i tak chcê siê z Wami podzieliæ informacjami o nowym projekcie t³umaczenia Pokemon Black i White.

Z góry piszê. Jest to moje pierwsze t³umaczenie gry konsolowej , - na PC kiedy¶ wspó³pracowa³em (pod innymi nickami - niestety nie mam jak tego udowodniæ Wink ) nad kilkoma ma³ymi t³umaczeniami.

Obecnie w 4 osoby pracujemy nad t³umaczeniem gry. Niestety, jak wiecie (lub nie) - poprzedni projekt Czerni upad³. Przyczyn± rzekomo mia³a byæ awaria dysku twardego (patrz - wpis na Wykopie). Na szczê¶cie, choæ drobn± (drobniutk±) czê¶æ da³o siê odzyskaæ dziêki jednemu z t³umaczy wspó³pracuj±cych przy poprzedniej wersji . A aby unikn±æ podobnej awarii - wszystkie dane trzymam na dwóch laptopach oraz dysku sieciowym Google Drive.

Co do nazw ataków, przedmiotów, ability - wszystko zostanie przet³umaczone na koniec, gdy ju¿ bêdzie wszystko pozosta³e zrobione i przetestowane.

Obecnie posiadam zrobione tyle:
1) Zdumpowany z konsoli legalny rom gier - zarówno Black i White
2) Zrobiona polska czcionka (pó¼niej mo¿e j± lekko poprawiê ;) )
3) Wyci±gniêty ca³y tekst w 625 plikach, z czego zosta³o do zrobienia jeszcze "tylko" 438.
Tekst t³umaczymy kolejno¶ci±, jaka jest w plikach tekstowych, a nie wg. fabu³y - dwa pliki zosta³y celowo szybciej przet³umaczone, by pokazaæ, ¿e co¶ siê w temacie t³umaczenia ju¿ dzieje ;)

Je¿eli macie jakie¶ rady, propozycje - chêtnie wszystko przeczytam.
Je¶li kto¶ by³by chêtny wspomóc troszkê przy t³umaczeniu - zapraszam do kontaktu:
a) na PW tutaj, lub forum GrajPoPolsku (nick PikaKN)
b) na GG: 53847945
c) na maila: pkmnczern@gmail.com
 
     
janusz99 
Pewnie nie zna PokeMana


Doczy: 05 Maj 2015
Posty: 1
Wysany: 5 Maj 15, 20:10   

Wow - nie s±dzi³em, ¿e kto¶ kiedy¶ to zrobi :D
Bardzo chêtnie bym pomóg³ przy t³umaczeniu jednak niestety ostatnio nie mam zbyt wiele czasu, ¿eby anga¿owaæ siê w co¶ wiêkszego... Mogê ¿yczyæ ci tylko powodzenia :P
 
     
PikaKnight 
Pewnie nie zna PokeMana
PikaTeamWiek: 27
Doczy: 05 Maj 2015
Posty: 50
Skd: Zabrze
Kontakt:
Wysany: 18 Maj 15, 17:10   

Nowe screeny, tym razem - interfejs gry. Wpisy z Pokedexu nie s± jeszcze przet³umaczone - jest to 650 wpisów x 2 pliki ;) Trochê wiêc t³umaczenia jeszcze przed nami.

Pozosta³o:
340 / 625 plików => Zrobione 285/625

 
     
kowalt 
Powoli si wkrca
kuce s± beWiek: 32
Doczy: 29 Cze 2009
Posty: 871
Skd: Warszawa
Wysany: 19 Maj 15, 16:55   

Sam ju¿ niestety w grê nie zagram ale mimo tego ¶ledzê postêpy. W sumie nie spodziewa³em siê ¿e kto¶ poza Archonem dojdzie tak daleko w t³umaczeniu gry. Szczerze gratulujê i ¿yczê dalszego postêpu.

Trochê przeszkadza to: "Nie trzyma itemu". Rozumiem ¿e to przez ograniczenie znaków w oryginalnym tek¶cie. Nie da³oby rady napisaæ: "Brak przedmiotu"? Z drugiej strony nie razi to a¿ tak bardzo. Przyjê³o siê niby nazywanie przedmiotów itemami w trakcie rozmów. Mo¿e to po prostu Polak ze mnie wychodzi i musia³em na co¶ zwróciæ uwagê :P

Widzê ¿e od ostatniego wpisu posz³o sto plików. Bardzo ³adne tempo muszê przyznaæ zw³aszcza ¿e to dwa tygodnie. Z ciekawo¶ci zapytam. Du¿o tekstu zawiera taki jeden plik? Ogólnie mo¿e ³atwiej bêdzie odpowiedzieæ ile czasu po¶wiêcasz na taki pojedynczy plik.

Dodam od siebie wskazówkê ¿e opcji zwi±zanych z Wi-Fi niekoniecznie musi kolega t³umaczyæ. One i tak nie dzia³aj± i nikt w normalnych warunkach do nich nie dojdzie. Z drugiej strony to pewnie tylko parê zdañ wiêc te¿ mo¿e nie warto zawracaæ sobie g³owê czym¶ takim.

Sygnatura użytkownika
 
     
PikaKnight 
Pewnie nie zna PokeMana
PikaTeamWiek: 27
Doczy: 05 Maj 2015
Posty: 50
Skd: Zabrze
Kontakt:
Wysany: 21 Maj 15, 20:35   

kowalt napisa/a:
Sam ju¿ niestety w grê nie zagram ale mimo tego ¶ledzê postêpy. W sumie nie spodziewa³em siê ¿e kto¶ poza Archonem dojdzie tak daleko w t³umaczeniu gry. Szczerze gratulujê i ¿yczê dalszego postêpu.

Wielkie dziêki :) Postaramy siê zrobiæ wszystko jak najlepiej ;)


kowalt napisa/a:

Trochê przeszkadza to: "Nie trzyma itemu". Rozumiem ¿e to przez ograniczenie znaków w oryginalnym tek¶cie. Nie da³oby rady napisaæ: "Brak przedmiotu"? Z drugiej strony nie razi to a¿ tak bardzo. Przyjê³o siê niby nazywanie przedmiotów itemami w trakcie rozmów. Mo¿e to po prostu Polak ze mnie wychodzi i musia³em na co¶ zwróciæ uwagê :P

Dziêki za pomys³, poprawiê to jak bêdê mia³ chwilkê czasu ;) Czêsto jednak w tekstach trzeba u¿yæ krótszego itemu ni¿ przedmiotu - gdy ju¿ nie da siê skróciæ zdania, trzeba co¶ obci±æ. Tam jednak, gdzie bêdzie mo¿liwo¶æ - postaramy siê u¿ywaæ bardziej polskich s³ów ;) W
kowalt napisa/a:

Widzê ¿e od ostatniego wpisu posz³o sto plików. Bardzo ³adne tempo muszê przyznaæ zw³aszcza ¿e to dwa tygodnie. Z ciekawo¶ci zapytam. Du¿o tekstu zawiera taki jeden plik? Ogólnie mo¿e ³atwiej bêdzie odpowiedzieæ ile czasu po¶wiêcasz na taki pojedynczy plik.

D³ugo¶æ tekstów jest ró¿na. S± teksty maj±ce 20-30 liñ, jest masa tekstów 100-400 liñ, jest tak¿e kilka olbrzymów po nieca³e 2000 liñ. O ile fajnie siê t³umaczy teksty powtarzaj±ce siê, to o tyle s± dwa pliki, który mnie troszkê przera¿aj± w tej chwili - same teksty przechodniów, czy trenerów. Pliki po 1800 liñ... Nic siê nie powtarza...
Najgorsze jest jednak przypadkowe skasowanie, lub zmienienie jednego, pojedynczego znaku. Do¶æ czêsto w tek¶cie s± ukryte znaczniki uniemo¿liwiaj±ce szybkie przekszta³cenie znaków polskich, co przed³u¿a dodawanie. Po spolszczeniu pliku muszê zamieniaæ np. literê ± na inny znak. Je¿eli jest znacznik typu /xf000± to nie mogê u¿yæ standardowego "zamieñ wszystkie ± na inny znak", bo zepsujê plik gry, w najlepszym przypadku tekst siê nie wy¶wietli, w najgorszym zawiesi ca³± konsolê (testujê na 3DSie)
kowalt napisa/a:

Dodam od siebie wskazówkê ¿e opcji zwi±zanych z Wi-Fi niekoniecznie musi kolega t³umaczyæ. One i tak nie dzia³aj± i nikt w normalnych warunkach do nich nie dojdzie. Z drugiej strony to pewnie tylko parê zdañ wiêc te¿ mo¿e nie warto zawracaæ sobie g³owê czym¶ takim.

Czêsto teksty bitw WiFi i innych opcji sieciowych s± wymieszane w pojedynczym pliku ze zwyk³ymi opcjami. Postaramy siê zrobiæ jak najpe³niejsze t³umaczenie, jednak jakie¶ pliki po¶wiêcone tylko bitwom WiFi, je¶li bêd± zbyt d³ugie, mo¿emy pomin±æ i wróciæ do nich na samym koñcu.

[ Dodano: 3 Czerwiec 15, 15:26 ]
Dziêki pozwoleniu Dark Archona na skorzystanie z czê¶ci Jego t³umaczenia do gry Pokemon Platinum, w grze ju¿ wkrótce pojawi± siê polskie nazwy ataków, czy przedmiotów.
Osoby, które wol± angielsk± wersjê nazw w grze - bêd± mia³y mo¿liwo¶æ wyboru jednego z dwóch patchów - ze spolszczonymi atakami oraz z angielskimi atakami.
Pozdrawiam :)

[ Dodano: 3 Czerwiec 15, 19:18 ]
Nazwy ataków dodane do walki ;)Jeszcze tylko trzeba je dodaæ w jednym pliku ;)[ Dodano: 14 Czerwiec 15, 14:21 ]
Czerwiec to miesi±c, którego pocz±tek to spore spowolnienie wszystkiego. Trzeba za³atwiæ wiele spraw niezwi±zanych z graniem, przez co ilo¶æ czasu wolnego, którego mo¿na u¿yæ do t³umaczenia spada. Dlatego tym razem statystyka wygl±da tak:

Brakuje: 303/625 => Zrobione 322
Jak widzicie, mijamy powoli pierwsz± po³owê. Pracy zosta³o wiêc jeszcze sporo, jednak powoli zaczynaj± znikaæ "olbrzymy". 2x650 liniowe pliki, zawieraj±ce Pokedex w³a¶nie dzi¶ zosta³y ukoñczone ;)

 
     
Conquest 
Nosi czapk Asha
SirWiek: 29
Doczy: 15 Kwi 2012
Posty: 1635
Kontakt:
Wysany: 23 Lipiec 15, 18:53   

PikaKnight, szkoda ¿e tak pó¼no to widzê. Zapewniam Ciê o mojej przychylno¶ci wobec projektu i obiecujê, ¿e w miarê skromnych mo¿liwo¶ci pomogê w reklamowaniu projektu, gdy zostanie ukoñczony - tutaj i byæ mo¿e uda siê nawet przemyciæ co¶ na Valhallê (choæ w tej kwestii niczego nie mogê obiecaæ :vabi: ). Zg³o¶ siê tylko do mnie gdy skoñczycie.

Powodzenia!

 
     
PikaKnight 
Pewnie nie zna PokeMana
PikaTeamWiek: 27
Doczy: 05 Maj 2015
Posty: 50
Skd: Zabrze
Kontakt:
Wysany: 26 Lipiec 15, 00:09   

Conquest - wielkie dziêki za ofertê pomocy :)
Do koñca zosta³o jeszcze sporo pracy - choæ plików do t³umaczenia mamy troszkê ponad 30, o tyle potem testy, poprawki ;)

Jeszcze raz ogromne dziêki ;)
 
     
Asmod 
Pewnie nie zna PokeMana
Emuluje dzieñ i noc!Wiek: 28
Doczy: 26 Lis 2015
Posty: 32
Skd: Warszawa
Kontakt:
Wysany: 26 Listopad 15, 20:59   

Min±³ dzi¶ 4 miesi±c bez ¿adnego info, jak zatem Ci idzie t³umaczenie? ;)
 
     
PikaKnight 
Pewnie nie zna PokeMana
PikaTeamWiek: 27
Doczy: 05 Maj 2015
Posty: 50
Skd: Zabrze
Kontakt:
Wysany: 27 Listopad 15, 19:13   

T³umaczenie idzie powoli do przodu. Sporo czasu obecnie zajmuj± mi wszelakie inne, o wiele wa¿niejsze niestety sprawy, przez co jak koñczê cokolwiek robiæ jest ju¿ po 22-23...

Dam znaæ jak bêdziemy przy koñcu :)
 
     
Conquest 
Nosi czapk Asha
SirWiek: 29
Doczy: 15 Kwi 2012
Posty: 1635
Kontakt:
Wysany: 29 Listopad 15, 08:53   

Pewnie, ¿e nie warto siê afiszowaæ. PPS zna wiele przypadków zakoñczenia projektów przed ich realizacj±, dlatego te¿ chyba w ogóle nie warto siê og³aszaæ, je¶li nie ma siê ju¿ oko³o 50%. Mo¿e i¶æ powoli, grunt, ¿e idzie ku lepszemu. My¶lê, ¿e z takim podej¶ciem skoñczycie t³umaczenie, w przeciwieñstwie do poprzednich grup t³umaczeniowych tych gier :vabi:

 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Szablon savePokeCollect stworzony przez Raika/Perry. Statystyki
Internetowe RPG - gry MMO i MMORPG online TOP50 Gry Pokemon Valhalla AntyGaming”PokeSerwis Tylko Lati
Pokemons.tnb.pl pokemon special Pokemon Trainer
Dream League
Topsites FireChao TopsitesPPN Top 50 Forum Topsite

Wymiana buttonami z PokeCollect
Forum wykorzystuje cookies, tak jak ka¿de inne w internecie, w tych samych celach (reklamy, statystyki, ustawienia). Przegl±dark± mo¿esz regulowaæ warunki przechowywania cookies.